Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/pe-simple/functions.php on line 73
TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów – TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów

TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.3 Technologie Informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
Beneficjent:
Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych FAMILIA Sp. z o.o.
Okres realizacji:
01.07.2017 r. – 31.08.2018 r.
Nr wniosku:
WND-RPSL.03.03.00-24-08AC/16
Kwota całkowita projektu:
640 063,57 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych:
553 286,25 zł
Wartość dofinansowania:
261 958,39 zł
Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wdrożenia w placówce Wnioskodawcy innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących TIK do świadczenia usług medycznych, obsługi pacjentów oraz prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Planowany jest zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego umożliwiającego wdrożenie Systemu Kolejkowego, Systemu Informacji Multimedialnej oraz Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Innowacji produktowej, wdrażanej w ramach projektu, towarzyszy innowacja organizacyjna i marketingowa. Efektem projektu będzie podniesienie jakości usług medycznych oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku w branży medycznej.

Miejsce realizacji projektu: Województwo Śląskie, Miasto Siemianowice Śląskie 41-103, ul. Wiejska 20

Klasyfikacja projektu i zakres interwencji: Obszar działalności gospodarczej – Opieka zdrowotna. PKD projektu - Q.86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna

Diagnoza i cele projektu: Celem projektu jest wykorzystanie i zastosowanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w działalności Grupowej Praktyki Lekarzy Rodzinnych w obszarach Operacyjnym, zarządczym, pomocniczym które i wprowadzenie nowych procesów w tym zakresie poprzez wdrożenie w swojej działalności systemu ERP i mMedica oraz ich dwukierunkowej integracji.

Celami szczegółowymi projektu są: - podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rynku w swojej branży przy wykorzystaniu dotacji unijnych (Wskaźnik produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje) - zastosowanie dofinansowania ze środków publicznych do planowanej inwestycji w TIK poprzez uzupełnienie środków prywatnych wsparciem w formie dotacji z RPO WSL (Wskaźnik produktu: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw).

Rezultatami projektu będzie: - rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez stworzenie nowych miejsc pracy (Wskaźnik rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach), - wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie (Wskaźnik rezultatu: Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w wyniku realizacji projektu).
Dodatkowym rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej (nowych/zoptymalizowanych usług medycznych), organizacyjnej (sposób obsługi pacjentów i organizacja obiegu dokumentów) oraz marketingowej (wdrożenie Systemu Informacji Multimedialnej).

Realizacja projektu spowoduje rozwiązanie następujących problemów w przedsiębiorstwie: - ograniczona możliwość obsługi pacjentów w oparciu o konwencjonalne rozwiązania; - niewydolność organizacyjna i logistyczna obsługi pacjentów, wpływająca na niezadowalającą jakość świadczonych usług – nie tyle usług medycznych, bo z tych nasi pacjenci są zadowoleni, ale z jakości obsługi (rejestracja, planowanie [odwoływanie/zmiana] terminów wizyt etc.) - brak innowacyjnych, nowoczesnych metod obsługi pacjentów, spowodowany brakiem oprogramowania i sprzętu informatycznego, niezbędnego do prowadzenia takiej obsługi; - niewystarczająca ochrona danych osobowych w procesie obsługi pacjentów (stosowany dzisiaj tradycyjny system powoduje konieczność używania danych pacjentów (imion, nazwisk, wieku, adresu etc.). Po wdrożeniu systemu kolejkowego pacjent będzie miał przydzielony zaraz po wejściu do przychodni numer, uczestnicząc w dalszym systemie obsługi bez konieczności posługiwania się danymi osobowymi. Dokumentacja medyczna będzie przesyłana pomiędzy lekarzem-pacjentem (B2C) lub lekarzem-inną placówką ochrony zdrowia (B2B) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, przy zastosowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa tych danych.

Realizacja projektu zaspokaja następujące zdefiniowane potrzeby: - wprowadzenie rozwiązań usprawniających świadczenie usług medycznych zgodnie z wymogami NFZ (sprawozdawczość z realizacji kontraktu); - podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w procesie obsługi pacjentów, - zapotrzebowanie ze strony pacjentów na e-usługi oraz możliwość załatwiania spraw zdrowotnych on-line, przez internet, z wykorzystaniem komputera, tabletu, smartfona; - oczekiwania personelu związane z usprawnieniem organizacji pracy, polepszeniem warunków pracy oraz zwiększeniem wydajności pracy przy zastosowaniu możliwości stwarzanych przez TIK; - potrzeby kadry zarządzającej firmą w zakresie rozwiązania zdefiniowanych powyższych potrzeb w firmie, optymalizacji procesów organizacyjnych i zarządczych, podniesienia konkurencyjności poprzez stworzenie lepszych warunków pracy personelu i obsługi pacjentów oraz możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii do zarządzania firmą (funkcja raportowania procesu obsługi pacjentów przez System Kolejkowy).

Projekt zlikwiduje występujące w przedsiębiorstwie bariery związane z posiadaniem systemów informatycznych niewydolnych, nieadekwatnych do potrzeb i oczekiwań pracowników/personelu zarządzającego oraz do wielkości przedsiębiorstwa. Projekt spowoduje likwidację tej bariery, co przełoży się na możliwość rozwiązania zdefiniowanych powyżej problemów.

ZAMÓWIENIA

Informacje o wynikach prac badawczo-rozwojowych objętych projektem zostaną zamieszczone w końcowej fazie realizacji projektu. Zapraszamy później.

ul. Wiejska 20
41-103 Siemianowice Śląskie
e mail: zozfamilia@zozfamilia.pl
tel. 32 229-80-50